Stäng

Visste du att din
webbläsare är föråldrad?
Det kan hända att den inte är kompatibel med vår hemsida.

Välj en webbläsare

GÅ TILLBAKA
VÄND PÅ DIN ENHET FÖR ATT SPELA

Dessa villkor reglerar förhållandet mellan MTV, Nickelodeon och dig när du använder Mobiltjänster (definition nedan). Dessa regler är en del av Användarvillkoren vilka du kan läsa genom att klicka här. Du ska även läsa Användarvillkoren innan du använder Mobiltjänster. Du måste vara minst 16 år för att få använda våra Mobiltjänster. Om du är under 16 år måste du ha samtycke från dina föräldrar/förmyndare. Vänligen klicka här för att komma till vårt Föräldrasamtycke och se till att detta blir ifyllt av din förälder/förmyndare och inskickat till oss. Om din förälder/förmyndare inte vill godkänna Föräldrasamtycket, ber vi dig att inte använda Mobiltjänster.

Dessa regler gäller generellt för alla Mobiltjänster, men för vissa Mobiltjänster gäller särskilda villkor som du också måste följa när du använder sådana Mobiltjänster. Om särskilda villkor gäller för en Mobiltjänst och dessa står i konflikt med dessa regler ska de särskilda gälla.

De definitioner som används i dessa regler ha samma betydelse när de används i Användarvillkoren, om inte annat anges.

Med ”Mobiltjänst(er)” avses tjänst som vi eller Närstående Bolag tillhandahåller och som består av att användare får material såsom musik, bilder eller videos till en mobiltelefon eller att användare deltar i tävlingar eller röstar etc. genom mobiltelefon/SMS.

Med ”Material” avses allt material som användare laddar upp eller överför till oss eller andra genom Mobiltjänsten.

1. MOBILTJÄNSTER

Mobiltjänsterna erbjuds i befintligt skick. Vi har ingått avtal med olika teleoperatörer eller andra distributörer som förser våra användare med våra Mobiltjänster. Med hänsyn till att Mobiltjänsterna distribueras till våra användare genom andra företag kan vi inte lämna några garantier avseende Mobiltjänsterna. Mobiltjänster är beroende av teknologi för att fungera och kan därmed påverkas negativt av nätverkens prestanda och andra tekniska eller operativa faktorer som står utanför vår kontroll, exempelvis s.k. ”stockning”, bristfällig nätverksvidd, bristfällig mottagning eller din mobiltelefons prestanda. Du accepterar att det är tekniskt omöjligt att tillhandahålla en felfri Mobiltjänst och att vi inte kan förbinda oss att göra det samt att felaktigheter kan leda till att Mobiltjänsten tillfälligt eller varaktigt blir otillgänglig.

Vi kan inte heller ansvara för defekter eller förseningar i leverans av Mobiltjänsten av följande orsaker: (a) du har angivit ett felaktigt telefonnummer, stavning eller annan felaktig information i anslutning till Mobiltjänsten; (b) din mobiltelefon inte stödjer Mobiltjänsten; (c) ditt meddelandeutrymme är fullt och kan inte ta emot nedladdning av Mobiltjänsten: d) din mobiltelefon har inte täckning eller är utom kontakt av någon annan anledning; (e) du raderar en Mobiltjänst; eller (f) du följer inte instruktionerna för användningen av Mobiltjänsten.

Du accepterar att vi får uppdatera och ändra Mobiltjänster från tid till annan. Du accepterar även att vi kan bestämma och ändra regler och begränsningar rörande Mobiltjänster och dess användning.

2. KOSTNAD FÖR MOBILTJÄNSTER

Kostnaden för en Mobiltjänst består av teleoperatörens standardkostnader för samtalstrafik/SMS och den premiekostnad som tillkommer för Mobiltjänsten. Vi anger premiekostnaden innan du beställer en Mobiltjänst, exempelvis genom att premiekostnaden för deltagande i tävling eller röstlinje genom mobiltelefoni/SMS anges i våra TV-program eller vår reklam. Telefonoperatörers standardavgift för samtalstrafik/SMS-avgifter tillkommer utöver premiekostnaden. Kontakta din telefonoperatör för mer information angående deras avgifter.

Premiekostnaden för Mobiltjänsten debiteras: (a) när du använder/beställer Mobiltjänsten (exempelvis när du röstar i en Tävling genom SMS), (b) när du tar emot Mobiltjänsten (exempelvis en ringsignal) eller (c) periodvis om Mobiltjänsten består av ett abonnemang. Om du innehar ett förbetalt telefonkort (kontantkort) kommer premiekostnaden att dras från det tillgängliga beloppet. Om du innehar ett abonnemang som betalas periodvis kommer premiekostnaden framgå på din telefonräkning.

Om du beställer en Mobiltjänst från ett abonnemang som inte är ditt måste du alltid ha tillstånd från den som står på abonnemanget innan du beställer.

För ytterligare information angående våra Mobiltjänster, var god skicka ett email till info@nickelodeon.se.

3. UPPSÄGNING AV ABONNEMANG

Vissa Mobiltjänster är konstruerade som abonnemang där vi återkommande förser dig med Mobiltjänster. När du beställer sådan Mobiltjänst genom SMS-meddelande kommer det SMS-meddelande som du får som svar innehålla detaljer om hur du säger upp abonnemanget. Uppsägning debiteras enligt teleoperatörens standardkostnad för SMS. Du har alltid möjlighet att avbeställa din prenumerationstjänst genom att skicka ordet ”STOPP” eller ”STOP” till samma nummer som du beställt Mobiltjänsten ifrån. Om du säger upp abonnemanget på detta sätt kan du stängas av från samtliga våra Mobiltjänster som du abonnerar på.

4. ANSVARSBEGRÄNSNING

Du accepterar att vi, förutom vid dödsfall eller personskada som uppkommer på grund av vår oaktsamhet, inte ansvarar gentemot dig eller annan för förlust eller skada som är hänförlig till eller på något sätt är förenat med användandet av Mobiltjänster. Denna ansvarsbegränsning omfattar alla typer av skador, direkta som indirekta (exempelvis inkomstbortfall eller förlust av företagsinformation).

5. RÄTTIGHETER

Vi värnar starkt om immateriella rättigheter och kräver därmed att våra användare respekterar våra upphovsrätter, varumärken och övriga immateriella rättigheter liksom de immateriella rättigheter som tillkommer andra.

Du accepterar att vi tillhandahåller Mobiltjänster för ditt privata, icke-kommersiella bruk. Mobiltjänsten får inte användas för något annat syfte (exempelvis publicering, reproduktion eller överföring till allmänheten). Obehörigt eller förbjudet användande av Mobiltjänster kan leda till ansvar och/eller straffrättsligt åtal enligt lag.

Vårt namn, våra bilder och logotyper samt bilder och logotyper som tillhör tredje part (inklusive deras tjänster och produkter) tillhör oss eller respektive tredje part och du har ingen rätt att använda dessa. Alla upphovsrätter, varumärken och andra immateriella rättigheter som förekommer i Mobiltjänster (inklusive design, arrangemang och utseende och känsla, s.k. ”look and feel”) och allt material eller innehåll som är en del av Mobiltjänster ska ses som vår egendom, våra Närstående Bolags egendom eller våra licensgivares egendom.

Om du skickar oss Material via Mobiltjänsten behåller du äganderätten till detta och du kan fortsätta använda materialet. Exempel på Material som du kan komma att ge oss är video, ljud, stillbilder och konstverk, länkar, inbäddad data, information, mjukvara eller text. Genom att ge oss Material så ger du oss en evig och global licens, utan rätt till ersättning, att använda och exploatera sådant Material eller del av detta som vi anser lämpligt. Vi har även rätt att radera, modifiera, redigera eller på annat sätt handskas med Material som du skickar till oss som vi finner lämpligt. Du avstår även, i den utsträckningen gällande lag tillåter, från alla så kallade ideella rättigheter eller liknande rättigheter i sådant Material. Du garanterar även att du har alla nödvändiga rättigheter och samtycken att ge oss dessa rättigheter till materialet.

6. ANVÄNDARES UPPFÖRANDE

Du accepterar att vi i allmänhet inte övervakar eller granskar Material och att vi har rätt att vägra tillgång till eller flytta Material som är tillgängligt via Mobiltjänsten. Du ansvarar själv för Material som du väljer att skicka genom vår Mobiltjänst och vi kan inte ansvara för skada som drabbar andra på grund av Material som du skickat. Om du skickar Material som inte är förenligt med lag eller som vi anser vara stötande eller tvivelaktigt kan vi meddela relevanta myndigheter. Eftersom vi inte kontrollerar Materialet som skickas av våra användare kan vi inte heller garantera att meddelanden är sanna eller att Material har viss kvalité. Material som skickas via Mobiltjänsten representerar inte våra eller någon av våra anställda eller representanters åsikter.

Om du använder Mobiltjänsten för att skicka Material till oss måste alla meddelanden vara skrivna på svenska. Du får inte inkludera länkar till wap- eller webbsidor. Du får inte använda Mobiltjänsten:
a) i ett olagligt syfte;
b) på något sätt som stör, skadar eller leder till en mindre effektiv Tjänst;
c) på något sätt som kan skada eller störa en annan användares dator;
d) på något sätt som kan vara nedsättande, oanständigt, vulgärt eller obscent, pornografiskt, rasistiskt, etniskt stötande, skymfande eller i övrigt skapar irritation eller besvär (exempelvis genom uppladdning av material av angiven karaktär);
e) för uppladdning eller överföring av datavirus, exempelvis s.k. timebombs, cancelbots, worms, trojan horses, eller spyware eller andra potentiellt skadliga datafiler, information eller program;
f) som ett sätt att hota, förfölja, trakassera, utnyttja, diskriminera eller på annat sätt förolämpa andra användare eller för att samla, lagra, visa, reproducera eller ta del av andras personuppgifter eller inkräkta i andras personliga integritet;
g) på ett sätt som innebär en kränkning eller överträdelse av annan persons, firmas eller företags rättigheter, exempelvis till upphovsrätt eller sekretess;
h) för kommersiella syften, exempelvis annonsering, kampanjer, publicitet, marknadsföring eller erbjudande av varor eller tjänster;
i) för att skapa en falsk identitet med syftet att vilseleda andra om avsändarens identitet eller meddelandets ursprung, exempelvis genom att personifiera en anställd, chef eller värd hos oss eller annan användare; eller
j) för uppladdning, överföring eller annat tillgängliggörande av adresserad eller otillåten reklam, kampanjmaterial, skräppost, spam, kedjebrev, pyramidspel eller andra oombedda meddelanden.

7. SKADESLÖSHETSFÖRBINDELSE

Om du skulle ha någon rätt eller krav mot en annan användare på grund av dennes användning av Mobiltjänsten ska sådan rätt, krav eller tvist föras oberoende av och utan anknytning till oss. Du ska hålla oss skadelösa mot alla krav, skadestånd och kostnader som uppkommer i relation till av dig inskickat material eller på grund av att du inte följer dessa regler eller på grund av ditt bruk av Mobiltjänsten.

8. FÖRÄLDRARS ANSVAR

Alla våra användares - men i synnerhet barns - säkerhet och välstånd berör oss. Föräldrar som tillåter sina barn att ta del av Mobiltjänster bör övervaka och assistera dem. Vi vill påminna föräldrar om deras skyldighet, som vårdnadshavare, att övervaka sina barn och avgöra om Mobiltjänster är lämpliga för deras barn eller inte. Se även här för vår information till föräldrar och vårt Föräldrasamtycke.

9. AVSTÄNGNING ELLER UPPSÄGNING AV MOBILTJÄNSTEN

Vi har rätt att omedelbart stänga av eller säga upp Mobiltjänsten om du bryter mot dessa regler eller någon del av Användarvillkoren.

10. TÄVLINGAR

När du deltar i tävling genom mobil/SMS kommer vi att göra dig uppmärksam på de särskilda regler och/eller restriktioner som gäller för tävlingen. Var god klicka här för att läsa de allmänna tävlingsreglerna som gäller vid deltagande i samtliga tävlingar.

11. POLICY FÖR BEHANDLING AV PERSONUPPGIFTER

Var god klicka här för att läsa vår Policy för behandling av personuppgifter för detaljer om användningen av dina Personuppgifter.

12. ÄNDRINGAR AV REGLER

Vi har rätt att ändra dessa regler från tid till annan vilket vi meddelar genom att i inledningen till dessa regler ange när de senast uppdaterats samt att där även ange de senaste förändringarna under tre (3) månader från det att respektive ändring skedde. Om du fortsätter använda Mobiltjänster efter att vi meddelat detta accepterar du de justerade reglerna. Du ansvarar själv för att regelbundet kontrollera om reglerna har ändrats. Om du inte accepterar ändringar av dessa regler ber vi dig att inte använda Mobiltjänster.

13. ÖVERLÅTELSE

Du får inte överlåta dina rättigheter eller skyldigheter enligt dessa regler till tredje part utan att vi skriftligen godkänt detta. Vi får överlåta dessa regler och dess rättigheter och skyldigheter till tredje part utan restriktioner.

14. LAGVAL OCH DOMSTOL

Mobiltjänsten riktar sig till en svensk publik. Vi kan inte garantera att den överrensstämmer med annat lands lagstiftning. Svensk lag gäller för dessa regler. Tvist i anledning av dessa regler ska avgöras av svensk domstol med Stockholms tingsrätt som första instans.